Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

GOD ĐANG ĐỢI BẠN TRỒNG HẠT GIỐNGBy Rick Warren – July 18, 2018

“Trừ khi hạt giống lúa mì rơi xuống đất và chết đi, nó cứ mãi chỉ là hạt giống.  Nhưng nếu nó chết đi, nó sanh ra nhiều hạt” (Giăng 12:24 NIV).

Điều gì nông dân làm khi ông gặp cánh  đồng trống không sanh lợi?  Ông không phàn nàn chuyện đó.  Ông không thậm chí phải cầu nguyện chuyện đó!  Ông chỉ đi ra và bắt đầu trồng hạt giống, vì không gì sẽ xảy ra trừ khi ông trồng hạt giống đó.  Ông có thể cầu nguyện tất cả chuyện ông muốn, nhưng nó sẽ không sanh ra mùa màng.  Ông phải trồng hạt giống nào đó.

Có lẽ bạn nghĩ bạn đang đợi God.  Bạn nghĩ bạn đang đợi God về việc làm.  Bạn nghĩ bạn đang đợi God về người phối ngẫu.  Bạn nghĩ bạn đang đợi God về một may mắn.  God nói, “Con nghĩ con đang đợi Ta ư?  Ta đang đợi con!  Ta đang đợi con trồng hạt giống.”

Mọi việc trong đời bắt đầu như một hạt giống: một mối quan hệ, một hôn nhân, một kinh doanh, một hội thánh.  Và không gì xảy ra cho đến khi hạt giống đó được trồng.

Tại sao God đòi hỏi chúng ta trồng hạt giống?  Vì trồng là hành động của đức tin.  Bạn lấy cái bạn có, và bạn cho ra.  Điều đó là hành động của đức tin!  Và nó đem lại vinh hiển cho God.

Chúa Giêsu diễn tả nguyên tắc gieo và gặt này khi Ngài cố giải thích tại sao Ngài đến Trần Thế để chết trên thập giá.  Trong Giăng 12:24 Chúa Giêsu nói,  “Trừ khi hạt giống lúa mì rơi xuống đất và chết đi, nó cứ mãi chỉ là hạt giống.  Nhưng nếu nó chết đi, nó sanh ra nhiều hạt” (Giăng 12:24 NIV).  Ngài nói, “Người ta sẽ được cứu và đến thiên đàng vì cái chết và Phục Sinh của Ta.  Ta sẽ trồng hạt giống, và hạt giống đó sẽ là sự sống của Ta.”

Đây là nguyên tắc gieo và trồng: Bất cứ khi nào bạn có nhu cầu, bạn trồng hạt giống.  Bất cứ cái gì là nhu cầu bạn – thêm thời gian, thêm năng lực, thêm tiền bạc, thêm ủng hộ, thêm quan hệ, thêm khôn ngoan – chỉ cần trồng hạt giống.  Nếu bạn cần thêm thời gian, hãy cho thêm thời gian cho con cái bạn.  Nếu bạn cần thêm tiền bạc, hãy cho tiền cho ai đó có cần.  Nếu bạn cần thêm khôn ngoan, hãy chia sẻ điều khôn ngoan bạn có với người khác.  Hãy cho đi chính bạn!

Có lẽ không hợp lý cho bạn khi cho đi điều gì đó bạn cần thêm, nhưng đó chính xác là kiểu thái độ mà God muốn ban phước và điều đó sẽ sanh trái trong đời bạn.  Khi bạn có nhu cầu, đừng phàn nàn nó, đừng ước ao nó, và bạn đừng thậm chí cầu nguyện cho nó – chỉ trồng hạt giống!

THẢO LUẬN
·      Nhu cầu nào bạn từng đang đợi God cung cấp?
·      Điều gì bạn nghĩ God có lẽ đang đợi bạn làm cho nhu cầu đó?  Hạt giống nào bạn có thể trồng hôm nay?
·      Những hiệu quả nào bạn thấy trong chính bạn và người khác khi bạn trồng hạt giống và cho đi chính bạn?  Thể nào God đang xây dựng đức tính bạn qua việc này?